Υπηρεσίες

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2 & ακίνητης περιουσίας Ε9.
  • Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων.
  • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
  • Χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.
  • Υποβολή μισθωτηρίων.
  • Υποβολή ετήσιων επιδομάτων (Α21), επιδότηση ενοικίου.

Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες

  • Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Έκδοση και υποβολή ΦΠΑ.
  • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ).
  • • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών καταστάσεων.

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

 • Ενάρξεις – Λύσεις – εταιριών κάθε νομικής μορφής.
 • Τήρηση Βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών.
 • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων.
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Κλείσιμο Ισολογισμού.
 • Μισθοδοσία
 • Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων.
Buy now
Espa Banner